Nova Scotia Archives

Clara Dennis Tours Nova Scotia

Unidentified

next

Probably Annapolis County.

Reference: Clara Dennis Nova Scotia Archives accession 1981-541 no. 246